Kim jesteśmy

Jesteśmy zborem, czyli protestancką społecznością chrześcijańską. Wierzymy w Boga Ojca, który posłał swojego Syna - Jezusa Chrystusa, aby każdy kto w niego wierzy mógł otrzymać przebaczenie grzechów i życie wieczne (Ewangelia Św. Jana 3:16).

Jesteśmy kościołem charyzmatycznym (zielonoświątkowym), co oznacza, że wierzymy w to, iż Bóg również dzisiaj działa wśród wierzących przez Ducha Świętego udzielając takich samych darów i dokonując takich samych cudów jakie opisane są na kartach Nowego Testamentu (np. Dzieje Ap. 2:4).

Wierzymy, że Pismo Święte (Biblia) składające się ze Starego i Nowego Testamentu jest natchnionym i nieomylnym Słowem Bożym, dlatego traktujemy je jako jedyny autorytet w sprawach wiary i usilnie staramy się kierować jego wskazaniami w życiu codziennym (2 List do Tymoteusza 3:16). Zasadniczym przesłaniem Pisma Świętego, które głosimy, jest Ewangelia czyli Dobra Nowina mówiąca o tym, że choć każdy z nas jest grzesznikiem, to każdy, kto prawdziwie uwierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł na krzyżu za nasze grzechy, uzyskuje zbawienie (List do Rzymian 5:8-9, 10:9). Zgodnie z Pismem Świętym zbawienie to jest darem łaski Bożej, a nie nagrodą za dobre uczynki (List do Efezjan 2:8-9) - te z kolei powinny być świadectwem prawdziwej przemiany życia i odwrócenia się od grzechu (1 List Św. Jana 3:18-19).

Jako zbór jesteśmy częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, a jako społeczność ludzi wierzących jesteśmy częścią Kościoła Powszechnego, którego głową jest Jezus Chrystus.

Kościół Zielonoświątkowy jest zarejestrowanym związkiem wyznaniowym, a jego relacje z państwem polskim reguluje ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 41 poz. 254).

W czasie nabożeństw uwielbiamy Boga poprzez śpiew i muzykę, modlimy się o wszelkie potrzeby wierzących oraz słuchamy nauczań opartych na Piśmie Świętym.

Nasze nabożeństwa odbywają się w niedziele o godzinie 9:30 oraz w środy o godzinie 18:00są otwarte dla wszystkich - tych którzy szukają Boga, chcą oddać mu chwałę i modlić się do Niego, ale również i dla tych, którzy po prostu są ciekawi tego w co wierzymy i jak praktykujemy naszą wiarę. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych spraw to chętnie porozmawiamy z tobą po nabożeństwie.

Więcej informacji o naszej społeczności znajdziesz również na naszej stronie internetowej oraz na: www.facebook.com/kzzywiec

dodane 2011-09-01 przez Tomek Tomczak